×

SVATBA: Jaké doklady jsou nutné k uzavření manželství?

Wedding rings
Comments Off on SVATBA: Jaké doklady jsou nutné k uzavření manželství?

SVATBA: Jaké doklady jsou nutné k uzavření manželství?

SVATBA NA ZÁMKU

Důležité: Ve věci uzavření manželství se jedná s matrikou v místě, kde chcete uzavřít sňatek, v tomto případĕ s matrikou Mĕsta Dubá, pod jehož katastrální území obec Nový Berštejn patří. Doložit zde musíte doklady k uzavření manželství, více níže. Předtím je však třeba kontaktovat Zámek Berštejn a zjistit, zda v daném termínu můžeme Vaši svatbu na zámku uskutečnit – zda je termín zatím volný. Rádi Vám zašleme nabídku, nabídneme Vám volné termíny a domluvíme s Vámi termín osobní schůzky s prohlídkou zámku a parku. Teprve poté, když jste si zcela jisti místem svatby, je vhodná chvíle kontaktovat matriku Mĕsta Dubá, tel. 487 870 201 a domluvit se zde na termínu.

Na území České republiky můžete uzavřít manželství formou civilního (občanského) nebo církevního sňatku. Při občanském sňatku uzavíráte manželství před pověřeným členem zastupitelstva města nebo obce. Formou církevního sňatku pak uzavíráte manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví (církev státem registrovaná) nebo náboženskou společností. „Církevní sňatek“ mnohdy uzavírají i ti snoubenci, kteří nepochodí na matrice kvůli termínu svatby – matriky mají obvykle předem určené konkrétní termíny, kdy oddávají. Matrika však může udĕlit výjimku z obvyklých termínů svatebních obřadů na základĕ písemné žádosti snoubenců – může vyhovĕt.

Ať už budete mít církevní nebo civilní sňatek, musíte osobnĕ na matriku předložit potřebné doklady, jimiž prokážete právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a také zákonem o rodině.

Doklady je potřeba předložit matrice nejpozději do 14 dnů před sňatkem. (U cizinců doporučujeme dorazit na matriku pro váš klid dříve, nejpozdĕji však více než mĕsíc před sňatkemvíce informací o svatbách s cizincem najdete zde: Svatba: Uzavření manželství s cizincem .)

Na matrice předkládáte tyto doklady:

  1. Platný doklad totožnosti (potvrzení o ztrátě Občanského průkazu nestačí).
  2. Rodný list (originál nebo notářsky ověřený opis). V případě, že jej nemáte, vyžádejte si ho na matrice příslušného úřadu podle místa narození. (Rodné listy a ostatní doklady, které k dotazníku k uzavření manželství předkládáte, vám budou vráceny spolu s oddacím listem.)
  3. Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. (Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, předkládá také rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.)
  4. Pokud jste rozvedení, pak také pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (s doložkou o nabytí právní moci).
  5. V případě, že jste v minulosti ovdověli, předkládáte také úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky.
  6. Pokud spolu už máte dítě, uvedete ho do dotazníku k uzavření manželství a přiložíte jeho rodný list.

V případě uzavření manželství církevní formou si na matričním úřadě Mĕsta Dubá navíc zažádejte o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít. Toto osvědčení Vám po skončení svatebního obřadu podepíše církevní hodnostář. Vy osvědčení poté odevzdáte na matrice, která Vám na jeho základě vystaví oddací list.

Správní poplatky:

  • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1.000,- Kč.
  • Za vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatíte 500,- Kč.
  • Církevnímu oddávajícímu hradíte poplatek za uskutečnění obřadu dlepodmínek církve nebo náboženské společnosti, většinou cca 3.000,- Kč.

Formuláře:

Dotazník k uzavření manželství